Munkatársaink

Prof. Dr. Rácz Lajos

egyetemi tanár, intézetvezető

+36 (62) 546-069

Czövek Gabriella

ügyvivő szakértő

+36 (62) 544-751

Dr. habil. Kruppa Tamás

egyetemi docens

Dr. Jancsák Csaba

főiskolai docens, tanszékvezető

Dr. Olasz Lajos

főiskolai docens

+36 (62) 546 265

Kiss Mária Rita

főiskolai docens

+36 (62) 544-000

Dr. habil. Kállai Ernő

főiskolai tanár

Dr. Orbán Imre Mihály

főiskolai adjunktus

Dr. Kiss Gábor Ferenc

főiskolai docens

Janó Evelin

+36 (62) 544-751

Dr. habil. Nagy Gábor Dániel

Szociológus és közgazdász, habilitált egyetemi docens. Az emberi erőforrás tanácsadás és a blokklánc kutatások szakértője.

Emerita/Emeritus

főiskolai docens

+36 (62) 546 265

Dékányné Dr. habil. Szénási Éva

főiskolai tanár (professor emerita)

+36 (62) 546-054

Prof. Dr. Szabó Tibor

egyetemi tanár (emeritus professzor)

+36 (62) 544-764

Külsős oktatók

Dr. Krémer András

főiskolai tanár

+36 (62) 546-276

Dr. Laki Ildikó

adjunktus óraadó

Volt oktatóink és munkatársaink

Dr. Miklós Péter

főiskolai docens

+36 (62) 544-786

Gyöngyösi György Tamás

egyetemi tanársegéd

+36 (62) 546-276

Pap Anikó

ügyvivő szakértő

Dr. Farkas János

professor emeritus

Dr. Zalai Anita

főiskolai docens

+36 (62) 546-054

Dr. habil. Gombos József

tanszékvezető főiskolai tanár

Dr. Nagy Miklós

egyetemi docens

+36 (62) 546-265

1988-ban szereztem földrajz-történelem szakos középiskolai tanári diplomát a szegedi József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karán. Kutatási területem az újkori Magyarország éghajlati- környezeti változásainak vizsgálata levéltári források alapján. 1989-ben egyetemi doktori címet, 1995-ben kandidátusi fokozatot, 2004-ben pedig MTA doktora címet szereztem. 1988 es 1999 között a MTA Regionális Kutatások Központja kecskeméti Településkulató Csoportjában dolgoztam, 1999 szeptemberétől vagyok a Jugyu oktatója. Tudományos pályámra döntő hatással volt, hogy az 1990-es években másfél évet dolgozhattam a Berni Egyetem Regionális és Környezettörténeti Tanszékén Christian Pfister professzor kutatócsoportjában. Ebben az időszakban rendszeresen megfordultam ösztöndíjasként Párizsban az École des Hautes Études en Science Sociales kutatóközpontjában és a Brno-i Masaryk Egyetem Földrajzi Intézetében is. A 2003 és 2004 fordulóján fél évet a Holland Akadémia wassenaar-i kutatóintézetében, 2010-11-ben ugyancsak fél évet a müncheni Rachel Carson Center-ben dolgoztam.

The course covers various areas and aspects, such as History of Diplomacy, Terminology of International Law, International and Regional Organizations, League of Nations, United Nations, The Genesis of Treaties, International Conferences and Congresses, Diplomatic Protocol, Diplomatic Correspondence, Foreign Policy, Contemporary Issues of Major Importance.

Understanding the economic problems of the contemporary politics and everyday life through studying the fundamentals and main issues of mainstream Economics and Finances.

This course should help to make you aware of what there is to do and why you should consider doing it in an enterprise. It will give you a better understanding of the people skills that will lead you to success.

The International Business Communication course covers the most relevant topics of international business correspondence and helps to make aware of how to write in a proper competent and professional way in the international business world.

You will study how to make a business plan and understand and analyze the financial statements and annual report. Your careful study of this course should give you a good knowledge of how to plan, solve problems, make good decisions, maintain control over your business, and expand it into new markets.

The course is designed to lead you through a progressive sequence of thoughts needed to cover the main lines of approach to all the important aspects of starting and running a small business. You will learn about the important ways in which management contributes to the success of business and some of the essential methods and tools managers use to increase their own productivity, as well as that of the business. You learn about some important management considerations and how to win in business.

When you complete this course, you will be able to describe and explain various terms such as Common Good, The rule of Law, Universal Suffrage, Economic Freedom, Private Property, Public Property, Welfare State ,Collective Responsibility & Interests, Collective Norms, Economic Equality, Liberalism, Individualism, Collectivism, Communism, Socialism, Fascism, etc.

After having completed this course, you can define and discuss wide range of terms such as Ethnicity, Ethnic group, Emigrant, Nation-state, Nationalism, Patriotism, Human Rights, Poverty, Feminism, Environmentalism, Liberation Movements, Non-alignment, Extremism, Ideology, progressivism, Authoritarianism, etc.

This course will review the development of the Modern Hungarian Economy from 1867 to today, and explain fundamental trends, impacts on the economic system.

A két féléves tantárgy célja, hogy megismertesse a politológia BA szak hallgatóit a politikai gondolkodás működésének legfontosabb jellemzőivel, bemutassa a XIX.-XX. századi magyar politikatörténet legfontosabb irányzatait és azok képviselőit.

A tantárgy célja, hogy a szociálpolitika MA szak hallgatói jártasságot szerezzenek a szociális problémákat érintő társadalompolitikai szövegek értelmezése és elemzése terén. A kurzus résztvevői megismerik a XIX-XX. századi magyar társadalompolitikai gondolkodás főbb irányzatait, jellemző érvelési modelljeiket, a politikai gondolkodás hátterében álló társadalmi értékeiket, pragmatikus motivációikat. A történeti tapasztalatok birtokában a jelenben is hasznosítható jártasságra tesznek szert a politikai szövegek elemzése terén.

A kurzus a politikai gondolkodás dimenziójában tárgyalja a nemzeti-kisebbségi kérdést és a nacionalizmus eszmetörténeti vonatkozásait. Célja, hogy a Kisebbségpolitika MA szak hallgatói átfogó képet kapjanak két évszázad politikai elitjének és intellektuális csoportjainak nemzetfelfogásáról, a legfontosabb magyar ideológiai irányzatok és mozgalmak, alternatívakeresési kísérleteiről. A tantárgy emellett bemutatja a kérdéskör rendszerváltás utáni vonatkozásait, különös tekintettel a magyarországi romák problémáinak megoldására irányuló politikai programokra.

A tárgy a kulturális sokszínűség és a diszkrimináció médiában való megjelenésének kérdéseit tárgyalja. A kurzus a hallgatók által gyűjtött és elemzett esettanulmányokból kiindulva jut el a médiareprezentáció elméleti kérdéseinek tárgyalásáig.

Az SZTE JGYPK Kisebbségpolitika és az SZTE ETSZK Szociálpolitika szakos hallgatóinak meghirdetett kurzus célja, hogy a BA szinten szerzett kutatásmódszertani ismereteket felelevenítse és továbbfejlessze. Megalapozza a képzése további kutatásmódszertani gyakorlatait, megkezdi a felkészítést az elemzői feladatok ellátására.

A tantárgy célja, hogy egy interdiszciplináris szemléletű alapvetés után az összehasonlító politikatudomány eszközeivel átfogó képet adjon az idegengyűlöletre építő radikális populista politikai pártcsalád sajátosságairól. A kurzus összefoglalja a radikalizmuskutatás fontosabb kérdéseit és az országtanulmányok során részletesen foglakozik az egyes pártok, mozgalmak történetével, bemutatja jelenlegi politikai rendszeren belüli pozícióikat, támogatóik szociokulturális hátterét.

A tárgy bevezeti a hallgatókat az identitásra épülő politikai és kommunikációs jelenségek világába. Az elméleti alapok megteremtése után megismertet a roma identitások és önreprezentáció jellemzőivel, a romák társadalmi integrációjához kapcsolódó identitáspolitikákkal, valamint a többségi média romaábrázolásainak problémáival. Célunk, hogy a képzés résztvevői megértsék a társas identitás és a médiareprezentáció csoportközi viszonyokban játszott szerepét, továbbá összefüggéseit a politikai nézetek alakulásával.

A kurzus támogatja a hallgatókat, hogy eligazodjanak a demokráciáról folyó tudományos és közéleti (politikai) diskurzus legfontosabb kérdéseiben és a megszerzett alapismeretek birtokában képessé váljanak megalapozott véleményalkotásra, felelős állampolgári cselekvésre. A tréning jellegű gyakorlatok során az állampolgári és civil mentalitáskultúra kérdései köré csoportosítva ismerhetik meg a hallgatók a társadalmi együttélés alapvető helyzeteit kezelő technikákat.

A kurzus célja, hogy a képzés szellemiségét és értékrendjét közvetítve hozzájáruljon azoknak a személyes és állampolgári kompetenciáknak a fejlesztéséhez, amelyekre a végzett civil szakembereknek munkájuk során szükségük lesz. A tréning jellegű gyakorlatok során az állampolgári és civil mentalitáskultúra kérdései köré csoportosítva ismerhetik meg a hallgatók a társadalmi együttélés alapvető helyzeteit kezelő technikákat. A tanóra egyben példatár a tréningszervezés technikáira, módszereire, ahol a résztvevők személyesen megtapasztalhatják a módszer fejlesztő hatásait.

A tantárgy célja: a tanárjelöltek felkészítése a NAT Ember és társadalom műveltségterület – kiemelten a történelem és állampolgári ismeretek tantárgy – történelemoktatáson túlmutató követelményeinek megvalósítására. A szakmódszertani kurzus áttekinti a fiatalok felnőtt szerepekre és cselekvő állampolgárságra történő felkészítésének kérdéseit, a pedagógiai célokat, a fejlesztendő kompetenciák körét, megismertet az adekvát tanulásszervezési eljárásokkal, a net-generáció nevelésében bevált nem konvencionális módszertani eszköztárral. A gyakorlatok során a tanárjelöltek a tervezési folyamat kezdetétől a rugalmas megvalósításig végig haladnak a tanulásszervezési folyamat lépésein.

A kurzus abban támogatja a hallgatókat, hogy eligazodjanak a demokráciáról folyó tudományos és közéleti (politikai) diskurzus legfontosabb kérdéseiben és a megszerzett alapismeretek birtokában képessé váljanak megalapozott véleményalkotásra, felelős állampolgári és szakmai cselekvésre. A félév második részében a demokratikus gyakorlatok tárgyalása összképet ad a társadalmi részvétel hagyományos és modern formáiról.

A kurzus célja, hogy a hallgató ismereteket szerezzen a közösségek születésének, formálódásának, társadalmi szerepének társadalomelméleti megközelítéseiről.