Kiss Mária Rita

Főiskolai docens

Elérhetőségek

Szobaszám:302
Telefon:+36 (62) 544-000 / 4738-as mellék
E-mail:kiss.maria.rita@szte.hu
Tudományos munkásság (MTMT)www.mtmt.hu

Történész, politológus. 1990 óta dolgozik az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Karának Alkalmazott Társadalomismereti Tanszékén. 1984-ben a szegedi József Attila Tudományegyetemen szerzett történelem-orosz szakos középiskolai tanári diplomát, majd 1995-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen politológus végzettséget, ugyanitt 1998-ban politikatudomány PhD képzésen abszolutóriumot. Az intézeti tudományos diákkörének patronáló tanára, az SZTE JGYPK Tudományos Diákköri Tanács tagja.

Oktatott tantárgy(ak)

Kutatási területek

  • A magyar politikai gondolkodás története
  • A fiatalok politikai szocializációja, politikai kultúrája. A fiatalok társadalmi szerepekre való felkészítése az iskolában

A fenti témákban számos publikációja jelent meg magyar és angol nyelven, előadásaival rendszeresen részt vesz szakmai konferenciákon. Gyakorlati munkája során pedagógusokat készít fel a fiatalok állampolgári kompetenciáinak fejlesztésére, a témában középiskolások számára szervezett versenyek, pedagógusoknak meghirdetett pályázatok szakmai vezetője.

A két féléves tantárgy célja, hogy megismertesse a politológia BA szak hallgatóit a politikai gondolkodás működésének legfontosabb jellemzőivel, bemutassa a XIX.-XX. századi magyar politikatörténet legfontosabb irányzatait és azok képviselőit.

A tantárgy célja, hogy a szociálpolitika MA szak hallgatói jártasságot szerezzenek a szociális problémákat érintő társadalompolitikai szövegek értelmezése és elemzése terén. A kurzus résztvevői megismerik a XIX-XX. századi magyar társadalompolitikai gondolkodás főbb irányzatait, jellemző érvelési modelljeiket, a politikai gondolkodás hátterében álló társadalmi értékeiket, pragmatikus motivációikat. A történeti tapasztalatok birtokában a jelenben is hasznosítható jártasságra tesznek szert a politikai szövegek elemzése terén.

A kurzus a politikai gondolkodás dimenziójában tárgyalja a nemzeti-kisebbségi kérdést és a nacionalizmus eszmetörténeti vonatkozásait. Célja, hogy a Kisebbségpolitika MA szak hallgatói átfogó képet kapjanak két évszázad politikai elitjének és intellektuális csoportjainak nemzetfelfogásáról, a legfontosabb magyar ideológiai irányzatok és mozgalmak, alternatívakeresési kísérleteiről. A tantárgy emellett bemutatja a kérdéskör rendszerváltás utáni vonatkozásait, különös tekintettel a magyarországi romák problémáinak megoldására irányuló politikai programokra.

A tárgy a kulturális sokszínűség és a diszkrimináció médiában való megjelenésének kérdéseit tárgyalja. A kurzus a hallgatók által gyűjtött és elemzett esettanulmányokból kiindulva jut el a médiareprezentáció elméleti kérdéseinek tárgyalásáig.

Az SZTE JGYPK Kisebbségpolitika és az SZTE ETSZK Szociálpolitika szakos hallgatóinak meghirdetett kurzus célja, hogy a BA szinten szerzett kutatásmódszertani ismereteket felelevenítse és továbbfejlessze. Megalapozza a képzése további kutatásmódszertani gyakorlatait, megkezdi a felkészítést az elemzői feladatok ellátására.

A tantárgy célja, hogy egy interdiszciplináris szemléletű alapvetés után az összehasonlító politikatudomány eszközeivel átfogó képet adjon az idegengyűlöletre építő radikális populista politikai pártcsalád sajátosságairól. A kurzus összefoglalja a radikalizmuskutatás fontosabb kérdéseit és az országtanulmányok során részletesen foglakozik az egyes pártok, mozgalmak történetével, bemutatja jelenlegi politikai rendszeren belüli pozícióikat, támogatóik szociokulturális hátterét.

A tárgy bevezeti a hallgatókat az identitásra épülő politikai és kommunikációs jelenségek világába. Az elméleti alapok megteremtése után megismertet a roma identitások és önreprezentáció jellemzőivel, a romák társadalmi integrációjához kapcsolódó identitáspolitikákkal, valamint a többségi média romaábrázolásainak problémáival. Célunk, hogy a képzés résztvevői megértsék a társas identitás és a médiareprezentáció csoportközi viszonyokban játszott szerepét, továbbá összefüggéseit a politikai nézetek alakulásával.

A kurzus támogatja a hallgatókat, hogy eligazodjanak a demokráciáról folyó tudományos és közéleti (politikai) diskurzus legfontosabb kérdéseiben és a megszerzett alapismeretek birtokában képessé váljanak megalapozott véleményalkotásra, felelős állampolgári cselekvésre. A tréning jellegű gyakorlatok során az állampolgári és civil mentalitáskultúra kérdései köré csoportosítva ismerhetik meg a hallgatók a társadalmi együttélés alapvető helyzeteit kezelő technikákat.

A kurzus célja, hogy a képzés szellemiségét és értékrendjét közvetítve hozzájáruljon azoknak a személyes és állampolgári kompetenciáknak a fejlesztéséhez, amelyekre a végzett civil szakembereknek munkájuk során szükségük lesz. A tréning jellegű gyakorlatok során az állampolgári és civil mentalitáskultúra kérdései köré csoportosítva ismerhetik meg a hallgatók a társadalmi együttélés alapvető helyzeteit kezelő technikákat. A tanóra egyben példatár a tréningszervezés technikáira, módszereire, ahol a résztvevők személyesen megtapasztalhatják a módszer fejlesztő hatásait.

A tantárgy célja: a tanárjelöltek felkészítése a NAT Ember és társadalom műveltségterület – kiemelten a történelem és állampolgári ismeretek tantárgy – történelemoktatáson túlmutató követelményeinek megvalósítására. A szakmódszertani kurzus áttekinti a fiatalok felnőtt szerepekre és cselekvő állampolgárságra történő felkészítésének kérdéseit, a pedagógiai célokat, a fejlesztendő kompetenciák körét, megismertet az adekvát tanulásszervezési eljárásokkal, a net-generáció nevelésében bevált nem konvencionális módszertani eszköztárral. A gyakorlatok során a tanárjelöltek a tervezési folyamat kezdetétől a rugalmas megvalósításig végig haladnak a tanulásszervezési folyamat lépésein.

A kurzus abban támogatja a hallgatókat, hogy eligazodjanak a demokráciáról folyó tudományos és közéleti (politikai) diskurzus legfontosabb kérdéseiben és a megszerzett alapismeretek birtokában képessé váljanak megalapozott véleményalkotásra, felelős állampolgári és szakmai cselekvésre. A félév második részében a demokratikus gyakorlatok tárgyalása összképet ad a társadalmi részvétel hagyományos és modern formáiról.

A kurzus célja, hogy a hallgató ismereteket szerezzen a közösségek születésének, formálódásának, társadalmi szerepének társadalomelméleti megközelítéseiről.