Felvételizőknek

Felvételizőknek

Kisebbségpolitika MA

Szakképzettség:
Okleveles kisebbségpolitikai szakember (Ethnic and Minority Policy Expert)

Szakismertető:
A képzés célja kisebbségpolitikai szakemberek képzése, akik ismerik az Európai Unió etnikai, nemzeti és kisebbségi problémáit. Megfelelő elméleti és gyakorlati tudással, interdiszciplináris ismeretekkel és nemzetközi kitekintéssel rendelkeznek a kisebbségpolitika vonatkozásában. Megszerzett jogi, politikai, szociológiai, antropológiai, közpolitikai és történeti ismereteik birtokában képesek a kisebbségpolitika területén önállóan vagy csoportban végzendő döntéshozói, irányítási, szervezési és szakértői feladatok ellátására. Társadalomtudományi elméleti és gyakorlati, valamint statisztikai ismereteik birtokában képesek a tudományterületükön belül adatelemzések elvégzésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Továbblépési lehetőség:
Szociológia Doktori Iskola, Humán Tudományok Doktori Iskola, Interdiszciplináris Bölcsészet- és Társadalomtudományi Doktori Iskola

Elhelyezkedési lehetőség:
A kisebbségpolitikai szakemberek nemzetközi és magyar intézményeknél, így az állami, önkormányzati szektorban, a tömegkommunikáció intézményeiben, a non-profit szférában, különböző kisebbségi és egyéb civil szervezeteknél helyezkedhetnek el. Az Európai Unió intézményeitől kezdve a települési önkormányzatokig a különböző kisebbségpolitikai, oktatáspolitikai, szociálpolitikai szakbizottságokban, a migrációs politika, a biztonságpolitika és a médiapolitika területén, kisebbségi közösségi színtereken, a kisebbségek érdekképviseletét, jogvédelmét, társadalmi integrációját elősegítő szervezeteknél, alapítványoknál találhatnak feladatokat és állást.  

Képzési idő: 4 félév 
Kreditszám: 120 
Képzési tagozat: nappali és levelező tagozat 
Finanszírozási forma: Államilag támogatott és költségtérítéses 

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe
A társadalomtudomány képzési területről a társadalmi tanulmányok, a szociológia, a szociális munka, a politikatudomány, a politológia, a kulturális antropológia és a szociálpedagógia alapképzési szak, valamint az ezeknek megfelelő, a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű szakok a bölcsészettudomány képzési területről a történelem alapképzési szak.

Az alább meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe:
Az alkalmazott közgazdaságtan, a pedagógia, a pszichológia alapképzési szak, a szabad bölcsészet alapképzési szak filozófia specializációja, a pedagógusképzési terület alapképzési szakjai, a főiskolai szintű társadalomismeret, filozófia alapképzési szak, valamint azok az alapképzési és mesterképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges minimális kreditek száma legalább 60 kredit:
– társadalomtudományi és közgazdasági elméleti és gyakorlati ismeretek (szociológia, pszichológia, filozófia, antropológia, politológia) területéről legalább 25 kredit;
– gazdasági és jogi ismeretek (közgazdaságtan, jogtudomány) területéről legalább 12 kredit;
– kommunikációs, kulturális, piac- és közvélemény-kutatási ismeretek területéről legalább 8 kredit;
– kutatás-módszertani ismeretek területéről legalább 15 kredit.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató legalább 30 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

A képzést megkülönböztető speciális jegyek: 
A mesterképzésbe való felvétel feltétele angol vagy a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti, a nemzetiségek által használt idegen nyelvből államilag elismert legalább középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A Kisebbségpolitika mesterszak hálóterve

Közép-Európa tanulmányok MA

Szakképzettség:

Közép-Európa tanulmányok szakos bölcsész (Central European Studies Expert)

Szakismertető:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett térspecifikus ismereteik birtokában képesek a közép-európai térséghez kapcsolódó külpolitikai, gazdasági elemzői, kutatói, képviseleti, kultúrák közötti közvetői, kultúrdiplomáciai és szervezői feladatok ellátására a tudományos életben, a sajtóban, a diplomácia területén, a vállalati munkában, kisebbségi szervezetekben és különböző kulturális közösségekben. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A mesterképzés jellemzői:

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül

1) a mesterfokozathoz szükséges tudásszint elmélyítéséhez tartozó ismeretek [Közép-Európa történelme, társadalma, kultúrtörténeti háttere, Közép-Európa gazdaságtana; kultúratudományi ismeretek (néprajz, filozófia, irodalom, kultúrtörténet) Közép-Európa elméletek az egyes nagyhatalmak megfogalmazásában, szakirodalom- és forrásismeret, kutatásmódszertan] 18-22 kredit;

2) a szakmai tudást és annak alkalmazási képességét biztosító ismeretek (Közép-Európa a 19-21. században: történelem, irodalom, művészetek, filozófia, néprajz, nyelvészeti ismeretek, jelenkori gazdaság, politika, társadalom, kisebbségi és nemzetiségi tanulmányok, szakirodalom- és forrásismeret, kutatásmódszertan; idegen nyelvi ismeret a régió valamely nyelvéből) 28-32 kredit;

3) választható szakspecifikus modulok: 42-46 kredit:

a) kisebbségi tanulmányok: a közép-európai térség etnikai kérdéseinek múltja és jelene, a kisebbségi jogrendszer története és a kisebbségi jogalkotás az egyes államokban, a nemzetközi jogi és európai szabályozás, az állami, oktatási és kulturális intézményrendszer, a nyelvi együttélés és a kétnyelvűség, a kisebbségi sajtó, identitáselméletek és a nemzeti(ségi) identitások, szakirodalom- és forrásismeret, kutatásmódszertan;

b) diplomácia: a térség nemzetközi kapcsolatrendszerének története, a soknemzetiségű Habsburg Birodalom külpolitikája, a kisállami korszak a két világháború között, a szovjet korszak és a felbomlásának hatásai a régióra, Közép-Európa és az Európai Unió, a diplomáciához kapcsolódó tudományágak, a kultúra szerepe a diplomáciában, szakirodalom- és forrásismeret, kutatásmódszertan.

Továbblépési lehetőség:

A Közép-Európa tanulmányok mesterszak diplomájának birtokában a hallgatók felvételizhetnek doktori képzésre történettudományi, földrajzi és regionális tudományok doktori iskolákban folytatandó képzésre.

Elhelyezkedési lehetőség:

Külkapcsolati, gazdasági elemzői, történeti kutatói, civil képviseleti, kultúrdiplomáciai állások, a média, a diplomácia és az államigazgatás területén

Képzési idő: 4 félév

Kreditszám: 120

Képzési tagozat: nappali és levelező tagozat

Finanszírozási forma: Államilag támogatott és költségtérítéses

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:

– A bölcsészettudomány képzési területről a magyar, a történelem, a néprajz, a szlavisztika, a romológia, valamint a szabad bölcsészet alapképzési szak, a germanisztika alapképzési szak német, nemzetiségi német, a romanisztika alapképzési szak román, olasz szakiránya, továbbá a társadalomtudomány képzési területről a társadalmi tanulmányok és a szociológia alapképzési szak.

2. Meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá:

– Azok az alapképzési vagy mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

– Az alapképzéstől eltérő mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges minimális kreditek száma legalább 50 kredit az alapképzési tanulmányok alapján a filozófiatörténet, esztétika, gazdaság- és társadalomismeret, nemzetközi tanulmányok, politológia, romológia, kommunikáció, új- és jelenkori történeti ismeretek, irodalomelmélet, nyelvészet, germanisztika, szlavisztika ismeretkörökből.

– A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján legalább 30 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Hiányzó ismeretek pótlása:

– A felvételi feltételeknek egyéb tekintetben megfelelő hallgató, ha korábbi tanulmányai alapján nem rendelkezik a bemeneti kritériumként KKK 9.4. pontjában meghatározott ismeretek területén előírt 50 kredittel, csak 30 kredit ilyen ismeretet teljesített, a hiányzó krediteket a mesterképzés megkezdésével párhuzamosan pótolhatja, két félév alatt.

Idegennyelvi követelmények:

A mesterképzésbe való felvétel feltétele egy államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél angol vagy német nyelvből.

A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges angol vagy német nyelvből és szükséges továbbá a Közép-Európa térség legalább egy másik nyelvének államilag elismert alapfokú (B1), írásbeli típusú nyelvvizsga szintjének megfelelő ismerete.

A Közép-Európa mesterszak hálóterve

Közösségi és civil tanulmányok MA

Szakképzettség:

Okleveles közösségi és civil fejlesztő szakember

Szakismertető:

A társadalomtudományi képzési ághoz tartozó Közösségi és civil tanulmányok mesterképzési szak célja olyan közösségi és civil fejlesztő szakemberek képzése, akik a hazai közösségek értékeinek és a civil társadalom és szervezetek jelenlegi nemzeti, európai és globális jelentőségének és szerepének ismeretében képesek a közösségek és a civil, nonprofit szervezetek életében eredményesen tevékenykedni. Elkötelezetten vesznek részt a civil/nonprofit szervezetek és a helyi közösségek fejlesztésében, az életminőség javításában, a közösségben megjelenő problémák kezelésében, enyhítésében. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Továbblépési lehetőség:

Szociológia Doktori Iskola, Humán Tudományok Doktori Iskola, Interdiszciplináris Bölcsészet- és Társadalomtudományi Doktori Iskola

Elhelyezkedési lehetőség:

Az államigazgatásban, civil-, közösségi-, társadalmi felelősségvállalással foglalkozó szerveknél, pályázati forrásokat kezelő, támogatási konstrukciókat lebonyolító szervezeteknél, önkormányzatoknál, szociális szövetkezeteknél, a non profit szektorban, magyar és európai civil szervezeteknél, alapítványoknál, társadalmi szervezeteknél, ernyőszervezeteknél. A mesterszintű diploma középvezetői, vezetői munkakörök betöltésére is jogosít.

Képzési idő: 4 félév

Kreditszám: 120

Belépési feltétel:

A bölcsészettudomány, a társadalomtudomány, a pedagógusképzés, a gazdaságtudományok, a jogi képzési terület alapképzési szakjai, az államtudományi képzési területről az igazgatás szervező, a közigazgatás szervező, a nemzetközi igazgatási alapképzési szak, valamint az ezeknek megfelelő, főiskolai szintű szakok. Jelentkezhetnek továbbá mindazok, akik korábbi bármely alap, mester, vagy főiskolai szakon legalább 15 bölcsész és társadalomtudományi kredittel rendelkeznek és vállalják, hogy további 15 kreditet a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint a szakos képzéssel párhuzamosan megszereznek.

Finanszírozási forma: Államilag támogatott és költségtérítéses

A képzés módszertani szemlélete:

A megszerzett tudás készségszintű alkalmazásának megalapozására fekteti a hangsúlyt. A hallgatói feladatmegoldások során szerezhető jártasság kialakítását és a szükséges kompetenciák fejlesztését minden tantárgy kiemelten kezeli. A képzés során a kompetenciafejlesztést tréning jellegű foglalkozások is támogatják, melynek során a gyakorlatban szerezzenek ismereteket és jártasságot  erről a munkamódszerről. Ezentúl a hallgatók számára közös szakmai gyakorlatként a lehetőségek függvényében kutatótáborokat szervezünk, amelynek keretében közösen tárjuk fel egy-egy közösség belső világának kérdéseit.

A Közösségi és civil tanulmányok mesterszak hálóterve

Roma Integrációs tanulmányok

Szakképzettség:

Romák integrációját segítő szakember

Szakismertető:

A Roma Integrációs Tanulmányok (RIT) képzés célja olyan szakemberek nevelése, akik az iskola és a munka világában tudatosan kezelik a roma integráció szemléletmódjának elméleti és módszertani értékeit, képesek olyan helyzetek teremtésére, amelyek ezeknek az értékeknek az elfogadását és átadását segítik. A roma integrációs tanulmányok képzést elvégzők ismerik a szakképzettséghez kapcsolódó szaktudományok és szakmódszertan legújabb eredményeit, fejlődési irányait. Komplex társadalomtudományi szemlélettel rendelkeznek a roma nemzetiség helyzetéről, az integráció jelenkori kihívásairól, a munka világának és az oktatási intézmények szereplői előtt e téren álló feladatokról. Társadalomtudományi, antropológiai, néprajzi, kultúraközvetítői és oktatáspolitikai ismereteket szereznek a magyarországi és európai romák helyzetéről, az integrációjukat segítő programokról és jó gyakorlatokról. Megismerkednek a sajátos pedagógiai ismereteket igénylő személyek nevelésének-oktatásának kérdéseivel. Cél, hogy szakmai munkájuk során hozzá tudjanak járulni a hátrányos helyzetet és diszkriminatív gyakorlatot felszámolni kívánó állami szakpolitikák célkitűzéseinek hatékonyabb megvalósításához, a helyi közösségek roma integrációt érintő ügyeinek intézéséhez.

Továbblépési lehetőség:

MA diploma és RIT minor szak birtokában lehetőség van doktori tanulmányok folytatására és tudományos fokozat szerzésére, leginkább a szociológia doktori iskolák, humán tudományok doktori iskolák, valamint a neveléstudományi doktori iskolák képzései segítségével.

Elhelyezkedési lehetőség:

A romák integrációját segítő szakember nemzetközi és magyar intézményeknél, így az állami, önkormányzati szektorban, a tömegkommunikáció intézményeiben, a non-profit szférában, különböző kisebbségi és egyéb civil szervezeteknél helyezkedhetnek el. Az Európai Unió intézményeitől kezdve a települési önkormányzatokig a különböző kisebbségpolitikai, oktatáspolitikai, szociálpolitikai szakbizottságokban, kisebbségi közösségi színtereken, a kisebbségek érdekképviseletét, jogvédelmét, társadalmi integrációját elősegítő szervezeteknél, alapítványoknál találhatnak feladatokat és állást. 

Képzési idő: a fő szak befejezéséig

Kreditszám: 50

Képzési tagozat: nappali és levelező tagozat

Finanszírozási forma: ingyenes, nem jelent kredittúllépést a fő szak szempontjából

A RIT képzésbe történő belépés feltétele:

A Szegedi Tudományegyetem bármely szakán meglévő hallgatói jogviszony, függetlenül a képzési és finanszírozási formától.

A képzést megkülönböztető speciális jegyek:

A képzést a Szegedi Tudományegyetem ingyenesen biztosítja.